Algemene voorwaarden Marcel Rus Art

Versie 17 juni 2018

 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met de producent;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Producent: Marcel Rus Art als rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt;
 4. Overeenkomst: een wederzijdse verklaring waarbij de afspraken omtrent verkoop of verhuur van producten worden vastgelegd;
 5. Onderhandelingsperiode: periode vanaf het door de consument kenbaar gemaakte interesse tot en met het afnemen van het product of de dienst;
 6. Product: creaties van de producent, met name schilderijen bestaande uit houten of linnen panelen beplakt met textiel en beschilderd met acryl verf;
 7. Website: informatie en webshop bereikbaar onder de naam marcelrus.com.

Artikel 2 – Identiteit van de producent 

Marcel Rus Art
Strijpsel 13 5271ZG Sint-Michielsgestel

Contactpersoon: Marcel Rus
Telefoonnummer: 06 83707970
E-mailadres: marceljanrus@gmail.com

Bankrekeningnummer: NL19 INGB 0004 5547 98

KvK-nummer: 17233468
BTW-identificatienummer: NL140567069B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de producent en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen producent en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Overeenkomst 

 1. Bij aankoop van een product wordt er een overeenkomst gesloten.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de producent passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4. De producent zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen:
 5. a. de wijze waarop de consument klachten kan aangeven;
  b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 5 – De prijs van het product

 1. Gedurende de onderhandelingsperiode worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Bij afname van meerdere producten tegelijkertijd kan een stapelkorting worden afgesproken van maximaal 10%; het eerste en duurste product behoudt zijn prijs, elk product meer wordt verkocht met een korting van 10%.
 4. De prijs gekoppeld aan het product is de prijs inclusief eventueel lijstwerk en ophangsysteem.
 5. Of een product wel of niet een lijst heeft, is vooraf helder gemaakt op de website en/of hoe het in een expositie is opgehangen.
 6. De kosten voor verzending binnen Nederland van de producent naar de consument is eveneens onderdeel van de prijs.
 7. De kosten voor verzending van de consument terug naar de producent is voor rekening van de consument.

Artikel 6 – Garantie 

 1. De producent staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De producent kan niet er voor in staan dat de producten na afname door de consument blijven voldoen aan deze criteria. De consument is verantwoordelijk voor een deugdelijke ophanging en onderhoud van het product.

Artikel 7 – Levering van het product 

 1. De producent zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verzendklaar maken van het aangeschafte product.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de producent kenbaar heeft gemaakt.
 3. De levering vindt plaats ofwel direct (bij een expositie) ofwel uiterlijk binnen 15 dagen na een bestelling van het product (via website). Het product wordt dan verzonden.
 4. De verzending vindt plaats via een betrouwbare leverancier. Deze biedt een track & trace faciliteit.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de producent zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de producent tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Randvoorwaarde is dat de levering in Nederland plaats vindt. Levering in het buitenland wordt per case bezien.

Artikel 8 – Betaling 

 1. De consument betaalt altijd vooraf aan de levering van het product.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de producent te melden.
 3. Indien de consument elektronisch wil betalen, zal de producent daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 9 – Bedenktijd 

 1. Voor de afname van producten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
 2. Wil de consument in deze periode van 14 dagen toch niet het product afnemen dan:
 3. a: geeft de consument via e-mail aan de producent aan dat men de overeenkomst wil ontbinden
 4. b: stuurt de consument het product op eigen kosten binnen 14 dagen na melding van ontbinding terug naar de producent.
 5. De producent zal binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail met de ontbinding de verkoopprijs exclusief de verzendkosten terugstorten.
 6. De e-mail met de ontbinding van de overeenkomst bevat minimaal de volgende onderdelen
 7. a: naam van de consument
 8. b: titel/productnummer van het product, en/of nummer van de overeenkomst
 9. c: aanschaf prijs van het product
 10. d: reden ontbinding
 11. e: IBAN bankrekeningnummer en – tenaamstelling

Artikel 10 – Klachtenregeling 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de producent, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de producent ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de producent binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Elke klacht wordt in onderling overleg opgelost.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

 

 

 

©2022 Marcel Rus

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?